INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes der i medfør af foreningens vedtægter, § 9, til ekstraordinær generalforsamling.

25-05-2018

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

tirsdag den 26. juni 2018 kl. 18:00

i foreningens lokaler, Dr. Tværgade 48, st., 1302 København K.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:

1)         Valg af dirigent og referent

2)         Valg af formand

3)         Valg af næstformand

4)         Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter

5)         Eventuelt

Baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er, at LMS på et bestyrelsesmøde den 23. maj 2018 valgte at stille deres mandater til rådighed for generalforsamlingen.

Baggrunden herfor er de mange artikler om ledelsen i LMS under den tidligere generalsekretær.

I forbindelse med bestyrelsens behandling af artiklerne er bestyrelsen blevet klar over, at der har været en lang række sager om arbejdsmiljø, som bestyrelsen ikke er blevet orienteret om. Det har været årsagen til, at bestyrelsen ikke har kunnet handle tilstrækkeligt og understøtte den nødvendige udvikling af arbejdsmiljøet i LMS.

Bestyrelsen føler selv, at der er udtalt kritik af bestyrelsen, og på den baggrund har den samlede bestyrelsen valgt at stille sit mandat til rådighed.

På den ekstraordinære generalforsamling vil medlemmerne kunne vælge en ny bestyrelse for LMS. En ny bestyrelse vil blandt andet få til opgave at fortsætte arbejdet med at implementere den allerede godkendte handlingsplan, hvor der er fokus på udvikling af et godt og sundt arbejdsmiljø.

Endvidere vil den nye bestyrelse få til opgave at ansætte en ny generalsekretær. Ansættelsesforløbet vil ske i samarbejde med et rekrutteringsfirma.

Ifølge vedtægternes § 9 stk. 3 skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. Her er varslet lidt længere end fire uger, men bestyrelsen vurderer, at hensynet til en tilrettelæggelse af generalforsamlingen med mulighed for alles deltagelse vejer tungere end at overholde de fire ugers frist.

 

På tilsvarende vis fremgår det af vedtægternes § 7 stk. 4, at alle, der ønsker at opstille som kandidater, skal meddele dette senest 21 dage før generalforsamlingen. Af hensyn til tidspresset, har bestyrelsen valgt at fravige dette, således at alle, der ønsker at opstille som kandidater til bestyrelsen, skal meddele sit kandidat skriftligt til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, eller senest den 12. juni 2018 kl. 12:00. Denne meddelelse skal afgives til info@lmsos.dk.

Tilmelding til generalforsamlingen som deltager sker på helt sædvanlig vis, ved at man tilmelder sig senest 14 dage før, jf. vedtægternes § 7 stk. 3 på info@lmsos.dk.

Ca. en uge før generalforsamlingen vil de medlemmer som har opgivet en e-mail til LMS få oplysning om, hvilke kandidater, der stiller op til bestyrelsen. Denne oplysning vil ligeledes blive offentliggjort på lmsos.dk.

 

Du kan læse se LMS’ vedtægter her, herunder kriterier for valgbarhed samt stemmeret. 

Valgbare er medlemmer, som har betalt deres kontingent og været medlemmer i minimum 6 måneder – dog undtaget lønnede medarbejdere i LMS

Medlemmer, som har betalt deres kontingent, har stemmeret.

Tilbage