Som bruger af lmsos.dk er du anonym, og vi registrerer ikke automatisk nogen oplysninger, som kan identificere dig.

Anonymitet og tavshedspligt

Når du henvender dig til os via chat eller kontaktformularer, køber billet til et foredrag eller tilmelder dig et arrangement, modtager vi oplysninger om dig, men alle ansatte og frivillige i LMS har tavshedspligt, og dine oplysninger bliver derfor holdt fortroligt.

Cookies

Når du besøger lmsos.dk, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Hvis du vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan du kan blokere for dem eller slette dem, anbefaler vi dig at besøge: www.minecookies.org.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger om dig, og vi sender eller sælger ikke informationer fra cookies videre til tredjepart.

 

 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR LANDSFORENINGEN MOD SPISEFORSTYRRELSER OG SELVSKADE

 

 • Generelt
  • Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På WWW.LMSOS.DK vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.
 • Dataansvarlig
  • Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS

Dronningens Tværgade 46, st.

1302 København K

35364913

info@lmsos.dk

16881171

(Herefter ”Organisationen”)

 • Organisationern er, i forbindelse med vores behandling af personoplysninger, underlagt flere lovgivninger vi skal følge, herunder blandt andet Databeskyttelsesforordningen samt de supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven, Indsamlingsloven, Bogføringsloven og Skattekontrolloven. Der er derfor ofte flere hensyn vi er pålagt at tage i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, afhængig af hvordan du interagerer med organisationeni. Dette tilstræber vi at beskrive på gennemsigtig vis i denne politik, så du ved hvilke oplysninger vi behandler, hvorfor og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.
 • Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Kommunikationschef Henrik Kristian Christensen, hc@lmsos.dk, 35200313
 • Definitioner
  • Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017

 

 • Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger
  • Afhængig af om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som patientorganisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemsskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.
 • De personoplysninger, som vi behandler om dig
  • Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
   • Når du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller, såfremt vi har en indberetningspligt.
   • Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. Dog kan vi i dialogen med dig få helbredsoplsninger, som vi udelukkende indsamler i anonymiseret form.
  • Cookies
   • På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik nederst på denne side.
  • Sådan behandler vi dine Personoplysninger
   • Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.
    • Er du medlem hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
   • kunne administrere dit medlemsforhold;
   • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab;
   • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;
    • Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
   • stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed for dig;
   • fremsende ordrebekræftelser til dig;
   • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
   • kunne udføre dine ordrer;
   • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
   • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;
    • Er du bidragyder hos, os anvender vi dine Personoplysninger til at:
   • kunne administrere dit/dine indbetalinger;
   • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
   • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;
   • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;
   • Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at
   • kunne stille relevante funktionaliteter på vores hjemmeside til rådighed for dig;
   • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
   • optimere vores hjemmesides indretning;
   • Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
    • Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores web-shop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
    • Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
    • Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og  tjenesteydelser,  der  bedre  opfylder  dine behov  og  ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.
    • I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
    • Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af rådgivningsmæssig karakter. Behandlingen af dine Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at rådgive eller støtte dig bedst muligt. Derudover sker Behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.
    • Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 2.
   • Deling af dine Personoplysninger
    • Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
    • I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.
   • Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
    • Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
    • Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra udmeldelsesdatoen.
    • Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra udmeldelsesdatoen.
    • Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 5 år fra udmeldelsesdatoen.
    • Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 3 år fra dit seneste besøg på vores hjemmeside
   • Dine rettigheder
    • Indsigt
     • Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
    • Berigtigelse og sletning
     • Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
    • Begrænsning af Behandling
     • Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.
    • Dataportabilitet
     • Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
    • Indsigelsesret
     • Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
    • Tilbagekaldelse af samtykke
     • Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
     • Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til info@lmsos.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.
    • Du kan skrive til info@lmsos.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.
    • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
   • Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
    • Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.
   • Sikkerhed
    • I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
   • Klage til tilsynsmyndighed
    • Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 • Opdatering af denne Politik
  • Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
  • Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er seneste opdateret 16. maj 2018.

 

Anonymitet og tavshedspligt

Når du henvender dig til os via chat eller kontaktformularer, køber billet til et foredrag eller tilmelder dig et arrangement, modtager vi oplysninger om dig, men alle ansatte og frivillige i LMS har tavshedspligt, og dine oplysninger bliver derfor holdt fortroligt.

Håndtering af personlige oplysninger i rådgivningen

Telefonrådgivning: Samtaler med LMS bliver ikke optaget. Telefonnummeret du benytter i forbindelse med kontakten til rådgivningen er ikke synligt, hvorfor du er anonym hos os. Rådgiverne har tavshedspligt, hvilket vil sige, at vi ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.

Vi gør opmærksom på, at rådgivningssamtaler i perioder bruges i forbindelse med uddannelse af nye rådgivere. Dette gælder for alle vores rådgivninger, uanset hvilken form denne foretages via. Du er fortsat anonym, når du henvender dig, og alle samtaler og oplysninger behandles med tavshedspligt.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorligt bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Vores rådgivere kan kun handle på bekymringen, hvis du vælger at opgive din anonymitet.

Efter telefonsamtalen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.

 

Chatrådgivning: Samtaler med LMS bliver ikke optaget eller gemt efter afsluttet rådgivning. IP-adressen du benytter i forbindelse med kontakten til rådgivningen er ikke synlig, hvorfor du er anonym hos os. Rådgiverne har tavshedspligt, hvilket vil sige at vi ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.

Vi gør opmærksom på, at rådgivningssamtaler i perioder bruges i forbindelse med uddannelse af nye rådgivere. Dette gælder for alle vores rådgivninger, uanset hvilken form denne foretages via. Du er fortsat anonym, når du henvender dig, og alle samtaler og oplysninger behandles med tavshedspligt.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorligt bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Vores rådgivere kan kun handle på bekymringen, hvis du vælger at opgive din anonymitet.

Efter chatsamtalen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.

 

SMS-rådgivning: Samtaler med LMS bliver slettet efter samtalen er afsluttet. Telefonnummeret du benytter i forbindelse med kontakten til rådgivningen er ikke synligt, hvorfor du er anonym hos os. Rådgiverne har tavshedspligt, hvilket vil sige, at vi ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.

Vi gør opmærksom på, at rådgivningssamtaler i perioder bruges i forbindelse med uddannelse af nye rådgivere. Dette gælder for alle vores rådgivninger, uanset hvilken form denne foretages via. Du er fortsat anonym, når du henvender dig, og alle samtaler og oplysninger behandles med tavshedspligt.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorligt bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Vores rådgivere kan kun handle på bekymringen, hvis du vælger at opgive din anonymitet.

Efter SMS-samtalen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.

 

Online rådgivning: Videosamtaler bliver ikke optaget eller gemt efter afsluttet rådgivning. IP-adressen du benytter i forbindelse med kontakten til rådgivningen er ikke synlig, hvorfor du er anonym hos os. Rådgiverne har ligeledes tavshedspligt, hvilket vil sige at vi ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.

Vi gør opmærksom på, at rådgivningssamtaler i perioder bruges i forbindelse med uddannelse af nye rådgivere. Dette gælder for alle vores rådgivninger, uanset hvilken form denne foretages via. Du er fortsat anonym, når du henvender dig, og alle samtaler og oplysninger behandles med tavshedspligt.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorligt bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Vores rådgivere kan kun handle på bekymringen, hvis du vælger at opgive din anonymitet.

Efter videosamtalen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.

 

 

Mailrådgivning: Mailadressen du benytter i forbindelse med kontakten til rådgivningen er ikke synlig for vores rådgivere, men opbevares og behandles fortroligt af relevante LMS’ medarbejdere.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorligt bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. LMS kan kun handle på bekymringen, hvis vi kan identificere, hvem du er.

Når du har fået svar fra mailrådgivningen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.

 

Personlig rådgivning: Ved booking af en personlig samtale spørges der efter fornavn, telefonnummer samt nogle få relevante oplysninger i forbindelse med samtalen. Disse oplysninger bruges udelukkende til at kunne tage godt imod dig (og eventuelt dine pårørende). Rådgiverne har tavshedspligt, hvilket vil sige at vi ikke må videregive oplysninger om dig uden dit samtykke.

Vi gør opmærksom på, at rådgivningssamtaler i perioder bruges i forbindelse med uddannelse af nye rådgivere. Dette gælder for alle vores rådgivninger, uanset hvilken form denne foretages via. Du er fortsat anonym, når du henvender dig, og alle samtaler og oplysninger behandles med tavshedspligt.

Er du under 18 år, og bliver rådgiveren alvorlig bekymret for f.eks. seksuelt misbrug, vold i hjemmet eller lignende, skal du være opmærksom på, at vores rådgivere er underlagt underretningspligt. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

Efter samtalen foretages en registrering af generelle og ikke-personidentificerbare data, såsom køn, alder, bopælsregion, problematik og relationen i forhold til denne. Disse oplysninger opbevares i en lukket database, som kun LMS’ medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes alene til statistik og dokumentation til vores bevillingsgivere og søgning af midler.

Hvis vi aftaler at følge op på en samtale eller at henvise dig til en kollega, opbevares dine kontaktinformationer og relevante oplysninger i en lukket database, som kun den enkelte rådgiver eller relevante LMS-medarbejdere har adgang til. Oplysningerne anvendes ikke yderligere, når kontakten afsluttes.