Flere og flere mennesker skader sig selv med vilje for at lindre psykisk smerte, og specielt blandt unge er selvskade i dag et stort offentligt sundhedsproblem. Alligevel er det vanskeligt at opnå nøjagtige tal for forekomsten af selvskade. Det skyldes bl.a. forskellige definitioner anvendt i forskningen, at selvskade ikke er en officiel diagnose, samt at sår og ar ofte skjules for omverdenen.

Dansk forekomst

En undersøgelse foretaget af Børnerådet viser, at 22 % af elever i 9. klasse, svarende til at mere end hver femte ung, har skadet sig selv med vilje (Børnerådet, 2016). Heraf er 68 % piger og 32 % er drenge. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i Børnerådets Børne- og Ungepanel.

Blandt gymnasieelever findes nogenlunde samme forekomst af selvskadende adfærd. I en undersøgelse fra 2012 svarer 21,5 % af danske gymnasieelever, at de på et tidspunkt har skadet sig selv, mens 16 % svarer, at de har gjort det inden for det seneste år (Møhl & Skandsen, 2012).
Statens Institut for Folkesundhed kortlagde i 2014 sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt danske gymnasie- og erhvervsskoleelever. En analyse af dette datasæt viser, at 20 % af gymnasieelever og 25 % af erhvervsskoleelever har skadet sig selv med vilje (ViOSS & SIF, 2018).

Endelig viser en undersøgelse foretaget af ViOSS i 2015, at 11 % af danskerne i aldersgruppen 18-80 år på et tidspunkt i deres liv har skadet sig selv med vilje. Undersøgelsen viser også, at selvskade er langt mere udbredt blandt de unge i befolkningen. Blandt de 18-25-årige angiver 32 %, at de har skadet sig selv, mens det samme gør sig gældende for 30 % af de 26-30-årige (ViOSS, 2015).

International forekomst

Det er vanskeligt at opnå nøjagtige tal for prævalensen af selvskade. Dette skyldes blandt andet, at der anvendes forskellige definitioner af selvskade, og at forskere bruger forskellige metoder til at estimere prævalensen (Swannell et al., 2014).

Et systematisk review fra 2014 estimerer, at 17,2 % af de 10-17 årige har skadet sig selv med vilje, mens 13,4 % af de 18-24 årige har skadet sig selv med vilje. Blandt voksne over 25 år har 5,5 % skadet sig selv med vilje. Disse resultater baseres på fund fra 119 studier, som alle har belyst prævalensen af selvskade (Swannell et al., 2014). Resultaterne stemmer overens med et andet review, som finder, at ca. 18 % af unge mennesker mellem 11 og 18 år har skadet sig selv med vilje (Muehlenkamp et al., 2012).

Andre studier finder dog noget højere prævalenser for selvskade. F.eks. viser et nyere studie fra Skotland, at 18,6 % af de 18-23 årige og 17,1 % af de 24-29 årige har skadet sig selv (O’Connor et al., 2018).

Psykiatriske patienter

Flere undersøgelser viser, at forekomsten af selvskade er signifikant højere blandt psykiatriske patienter sammenlignet med den almene befolkning (Klonsky et al., 2011; Møhl, 2007). 45 – 80 % af personer, der lider af borderline personlighedsforstyrrelse, har selvskadende adfærd (Møhl, 2007). Det skyldes, at mennesker med borderline har svært ved at regulere deres følelser, og derfor benytter selvskade som en strategi. Derudover forekommer selvskade også hyppigt hos personer, der lider PTSD, spiseforstyrrelser, OCD, angst, depression og dissociative forstyrrelser (Møhl, 2007). 

Kønsforskelle

Tidligere har man haft den overbevisning, at selvskade primært var et problem blandt piger/kvinder. Nyere undersøgelser viser dog, at selvom selvskade er hyppigere blandt piger end drenge, er forskellen langt mindre end tidligere antaget (Møhl, 2015).
En undersøgelse, som sammenholder resultaterne af 119 studier af selvskade finder, at prævalsen af selvskade blandt piger 19,9 %, mens den blandt drenge er 14,7 % (Swannell et al., 2014).
Også danske undersøgelser af selvskade viser, at selvskade er hyppigere blandt piger sammenlignet med drenge. Børnerådets analyse viser, at blandt dem, der har skadet sig selv med vilje er ca. en tredjedel drenge og to tredjedele er piger. Undersøgelsen viser dog også, at drengene har skadet sig selv flere gange end pigerne har. At drenge skader sig selv flere gange end piger stemmer overens med forskning på området (Møhl, La Cour & Skandsen, 2014).

Debut:

Der er stor variation i hvornår den selvskadende adfærd debuterer. Undersøgelser viser dog, at gennemsnitsalderen for selvskadedebut ligger mellem 12 og 17 år (Klonsky et al., 2011; Møhl, 2015).


Kilder:

Børnerådet (2016): Mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv, Analysenotat fra Børnerådet ·NR. 4/2016 · 3. Årgang

Klonsky, E.D., Muehlenkamp, J.J., Lewis, S.P., Walsh, B.W. (2011): Nonsuicidal Self-Injury. Hogrefe Publishing.

Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L., & Plener, P. L. (2012): International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6, 10.

Møhl, B. (2007): At skære smerten bort – En bog om cutting og anden selvskade adfærd. PsykiatriFonden. 1. udgave, 2. oplag.

Møhl, B. & Skandsen, A. (2012): The Prevalence and Distribution of Self-harm among Danish high-school students. Personal Ment Health,6(2):147-155

O’Connor, R. C., Wetherall, K., Cleare, S., Eschle, S., Drummond, J., Ferguson, E., O’Connor, D. B., O’Carroll, R. E. (2018): Suicide attempts and non-suicidal self-harm: national prevalence study of young adults. BJPsych Open. 4, 142–148. doi: 10.1192/bjo.2018.14

Swannell, S. V., Martin, G. E., Franzcp, MD., Page, A., Hasking, P., John, N. J. (2014): Prevalence of Nonsuicidal Self-Injury in Nonclinical Samples: Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression. Suicide and Life-Threatening Behavior 44 (3). The American Association of Suicidology DOI: 10.1111/sltb.12070

ViOSS & SIF (2018): Unge med selvskade: Risikofaktorer og anden uhensigtsmæssig adfærd. Rapport under udgivelse.

ViOSS (2015): Selvskade i den danske befolkning. København.

 

Sidst opdateret 29.06.2018

Tilbage

1 ud af 5 gymnasiepiger skader sig selv – de har brug for din hjælp. 

Støt LMS’ arbejde her.